Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Certificering van in het buitenland uitgevoerde werkzaamheden

 

 

KENNISGEVING VAN HET OPZETTEN VAN EEN LIJST VAN VERTROUWENSTECHNICI TER UITVOERING VAN ARTIKEL 84 VAN D.P.R. 5 OKTOBER 2010, NR. 207

Krachtens artikel 84 van Presidentieel Besluit (DPR) nr. 207 van 5 oktober 2010 wordt een lijst gemaakt van vertrouwenstechnici van de Consulaire Kanselarij van de Ambassade van Italië in Den Haag, uitsluitend voor de werkzaamheden voorzien in genoemd artikel.

Personen die aan de vereisten voldoen, kunnen een aanvraag tot registratie indienen, uitsluitend voor doeleinden die verband houden met de afgifte van de in artikel 84 van het DPR nr. 207 van 5 oktober 2010 bedoelde certificaten van werkzaamheden, overeenkomstig de hieronder vermelde procedures.

Deze kennisgeving heeft geen vervaldatum. Verzoeken tot registratie kunnen op elk moment worden ingediend en de registratie is permanent geldig totdat een van de onderstaande redenen voor annulering zich voordoet. Aanvragers moeten zich er ook toe verbinden wijzigingen in hun status en contactgegevens door te geven.

Na controle van de volledigheid van de aanvraag wordt de naam van de aanvrager, samen met de handtekening en het stempel van het lidmaatschap van de beroepsvereniging waartoe hij/zij behoort, toegevoegd aan de “Lijst van vertrouwenstechnici van de Consulaire Kanselarij

van de Ambassade van Italië in Den Haag ter uitvoering van art. 84 van Presidentieel Besluit nr. 207 van 5 oktober 2010”. De lijst wordt toegezonden aan elk bedrijf dat verzoekt om certificering van werkzaamheden die zijn uitgevoerd op het grondgebied van dit consulair ressort.

De Consulaire Kanselarij behoudt zich het recht voor om de gegevens die bij de registratie en als bijlage bij elk certificaat worden verstrekt, te controleren en de desbetreffende procedure te starten bij de bevoegde autoriteiten in Nederland en Italië in geval van valse verklaringen of weglating van gegevens die nadelig zijn voor de afgifte van het document.

 

Procedure voor de afgifte van certificaten van uitvoering van werkzaamheden in het buitenland

 

Inschrijving van vakmensen op de lijst.

Vakmensen die menen aan de hieronder vermelde eisen te voldoen, dienen een aanvraag tot inschrijving in volgens het bij deze kennisgeving gevoegde model, vergezeld van de vereiste documenten. De inschrijving is voor onbepaalde tijd.

 

Opstellen en bijhouden van de lijst

De Consulaire Kanselarij  van de Ambassade van Italië in Den Haag stelt een lijst op van vakmensen die een geldige aanvraag hebben ingediend en hun stempel en handtekening hebben geplaatst en houdt deze lijst bij. Na plaatsing op de lijst dient men alle wijzigingen door te geven die zich hebben voorgedaan sinds het verzoek tot registratie.

 

Indiening van een aanvraag voor certificering door een Italiaans bedrijf.

Italiaanse bedrijven die werkzaamheden willen certificeren die zijn uitgevoerd in het ressort van deze cCnsulaire Kanselarij, om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van openbare werken overeenkomstig artikel 84 van Presidentieel Besluit nr. 207 van 5 oktober 2010, dienen een aanvraag in bij de Consulaire Kanselarij  met behulp van het daarvoor bestemde formulier dat kan worden gedownload van de website. Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor de certificering van werkzaamheden die buiten de jurisdictie van dit consulaire ressort is uitgevoerd, wordt deze doorgestuurd naar de bevoegde consulaire post, met kennisgeving aan de aanvrager. Als de werkzaamheden een netwerk (bijv. een weg) betreffen die in twee verschillende consulaire ressorts is uitgevoerd, kan de aanvraag worden ingediend bij een van de twee bevoegde consulaire posten, maar niet bij allebei.

 

Verzending van de lijst met vakmensen naar het aanvragende bedrijf.

De Consulaire Kanselarij van de Ambassade van Italië in Den Haag controleert allereerst de locatie van de te certificeren werkzaamheden aan de hand van wat de aanvrager heeft opgegeven,. Vervolgens stuurt de Kanselarij stuurt de lijst met vertrouwenstechnici, voorzien van stempel en handtekening, via beveiligde elektronische mail (PEC) naar het aanvragende bedrijf, .

 

Wat moet het bedrijf zelf doen?

Het bedrijf neemt contact op met een of meer vakmensen op de lijst, met inachtneming van de hieronder aangegeven voorwaarden voor onverenigbaarheid, en maakt zelfstandig afspraken over de kosten, de vorm en de inhoud van de dienst, onverminderd de Italiaanse, lokale en/internationale regelgeving die van toepassing is op contracten tussen private partijen op civiel, fiscaal en sociaal gebied.

 

Wat doet de vertrouwenstechnicus?

Werkzaamheden van de betrouwbare technicus

Na bestudering van de documenten met de te certificeren technische en economische elementen en, indien nodig, ook met een controlebezoek ter plaatse, stelt de door het bedrijf aangestelde vertrouwenstechnicus het certificaat op volgens het speciale “vereenvoudigde model B” dat is opgesteld door de Autoriteit voor Toezicht op Overheidsopdrachten in uitvoering van artikel 84 van Presidentieel Besluit nr. 207 van 5 oktober 2010 en dat kan worden gedownload van de website van de Consulaire Kanselarij. De technicus verstuurt het “model B” naar het aanvragende bedrijf en naar de Consulaire Kanselarij in papieren en elektronische vorm, gedateerd, gestempeld en ondertekend, samen met de verklaring inzake de voorwaarden voor onverenigbaarheid (ook deze verklaring kan worden gedownload van de website), en de documentatie ter staving van de betaling van de dienst, ten bedrage van € 100,00 voor de eerste acht bladzijden en € 10,00 voor elke bladzijde vanaf de negende, overeenkomstig de instructies die zijn gepubliceerd op de website. Het Certificaat wordt ook in elektronisch formaat verzonden (op een fysieke drager of verzonden via PEC).

 

Wat doet de Consulaire post?

De Consulaire Kanselarij controleert na ontvangst van het certificaat of de naam, het stempel en de handtekening op het certificaat overeenkomen met een van de technici op de lijst. Als dit niet het geval is, wordt het teruggestuurd naar de afzender, onverminderd verdere actie in geval van verdenking van het overtreden van de wet.

In het geval van een positieve overeenkomst (match) wordt het certificaat ingevoerd op het AVCP.it-portaal, in de juiste rubriek. De papieren documentatie wordt gescand en doorgestuurd naar de “centrale structuur” van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en in een bestand bewaard voor eventuele latere verificaties en controles.

 

Wat doet de centrale vestiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken?

De centrale vestiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken controleert of de ingevoerde gegevens overeenstemmen met de gegevens op het gescande document en voert het CEL-certificaat vervolgens telematisch in de gegevensbank van het handelsregister in.

Transparantie van de procedure. De vertrouwenstechnici en aanvragende bedrijven kunnen contact opnemen met de Consulaire Kanselarij in Den Haag en met de centrale vestiging van het Ministerie in Rome via email: amb.laja.consolare@cert.esteri.it  en dgai.03-cel@cert.esteri.it .

 

Vereisten

Om een accreditatie te verkrijgen, moet de technicus

 1. voldoen aan de wettelijke vereisten om de certificering af te geven; deze vereisten betreffen concreet de registratie bij de overeenkomstige beroepsorganisatie (ingenieurs, architecten, industriële technici, landmeters, geologen, ieder voor het eigen vakgebied)
 2. plaatselijke (Nederlandse) vakmensen dienen te beschikken over de technisch-professionele vereisten die, volgens het systeem van de staat waar de werkzaamheden wordt uitgevoerd, nodig zijn om deze werkzaamheden te certificeren; voor Italiaanse vakmensen omvat vereiste a) (registratie bij de orde) automatisch ook vereiste b) (technische bekwaamheid)

 

(c) kennis hebben van de Italiaanse wetgeving, met name het Wetboek Contracten (Wetsbesluit nr. 163 van 12 april 2006) en het uitvoeringsbesluit (Presidentieel Besluit nr. 207 van 5 oktober 2010).

 

Indienen van aanvragen

Degenen die aan de eisen voldoen, kunnen zich te allen tijde en zonder vervaldatum inschrijven op de lijst van vertrouwenstechnici, door het daarvoor bestemde formulier in te vullen en af te geven of op te sturen naar de Consulaire Kanselarij van de Italiaanse ambassade in Den Haag, voorzien van handtekening en stempel van inschrijving bij de beroepsorganisatie, uitsluitend op de volgende manieren

 • door persoonlijke afgifte van het origineel op het volgende adres: Parkstraat 28 – 2514 JK Den Haag, van maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 12:30 uur en op woensdag ook van 14:00 tot 16:00 uur (de Consulaire Kanselarij is gesloten voor het publiek op de eerste en laatste donderdag van de maand); in dit geval wordt de handtekening gezet in aanwezigheid van de ambtenaar van de Consulaire Kanselarij op vertoon van een identiteitsbewijs;
 • gewaarmerkt door een notaris of ambtenaar en verzonden per Certified Electronic Mail (met de digitale handtekening van de notaris of beroepsbeoefenaar of met een fotokopie van een identiteitsbewijs en een eigen verklaring van conformiteit met het origineel);
 • verzonden via Certified Electronic Mail met digitale handtekening in overeenstemming met Wetsbesluit nr. 82 van 7 maart 2005, art. 21 en in het bijzonder met lid 4 in het geval van een certificeerder die is gevestigd in een niet-EU-lidstaat (met bijsluiting van een fotokopie van een identiteitsbewijs).

 

Voorwaarden voor onverenigbaarheid

Voor de technicus die het certificaat afgeeft gelden de volgende vereisten:

 1. hij mag geen werknemer zijn, in welke hoedanigheid ook, van een van de Italiaanse en lokale bedrijven die in het certificaat worden genoemd; eventuele eerdere relaties moeten ten minste drie jaar voor de datum van afgifte van het certificaat zijn beëindigd;
 2. hij mag geen houder zijn, in welke hoedanigheid ook – persoonlijk of als vertegenwoordiger van een bedrijf – van een contractuele relatie met een van de Italiaanse en lokale bedrijven die in het certificaat worden genoemd, met uitzondering van contracten voor de afgifte van de certificaten in kwestie; eventuele eerdere relaties moeten ten minste drie jaar voor de datum van afgifte van het certificaat zijn beëindigd;
 3. hij mag geen houder zijn van een wettelijk mandaat, van welke aard ook, in een dochteronderneming of een bedrijf met banden met een van de Italiaanse en lokale bedrijven die in het certificaat worden genoemd; eventuele eerdere relaties moeten ten minste drie jaar voor de datum van afgifte van het certificaat zijn beëindigd;
 4. hij mag niet tot in de derde graad verwant zijn met een van de wettelijke vertegenwoordigers van een van de Italiaanse en lokale bedrijven die in het certificaat worden genoemd.

Het bovenstaande moet door de technicus zelf worden verklaard in een bijlage bij elk certificaat.

Bij accreditatie van de vertrouwenstechnicus verifieert de Consulaire Kanselarij in Den Haag bij de bevoegde lokale instanties (beroepsorganisaties, universiteiten) de authenticiteit van de eisen die zijn opgesteld volgens de in Nederland geldende norm (diploma, kwalificatie, inschrijving bij de organisatie). Als dit niet het geval is, wordt niet alleen de accreditatie geweigerd, maar worden ook de bevoegde justitiële en vakautoriteiten op de hoogte gebracht.

Indien de geregistreerde technicus kennelijk niet op de hoogte is van de regel in kwestie of valse of onjuiste certificaten blijkt te hebben afgegeven, of indien er sprake blijkt te zijn van onverenigbare omstandigheden, wordt hij onmiddellijk ambtshalve geschrapt van de lijst van geaccrediteerde technici; tegelijkertijd worden de bevoegde Italiaanse en plaatselijke gerechtelijke en professionele autoriteiten op de hoogte gesteld.

Annulering

Annulering vindt plaats

 • wegens overtreding van de eisen of regels met betrekking tot certificering;
 • bij verlies van een van de vereisten;
 • op verzoek van de belanghebbende, met behulp van het daarvoor bestemde formulier.

Informatie over en toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Informatieblad conform art. 13 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens met bepalingen voor de bescherming van personen en andere subjecten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens waarnaar in deze informatie wordt verwezen, zijn de gegevens die worden verzameld bij de uitvoering van de procedure voor de certificering van in het buitenland door Italiaanse bedrijven uitgevoerde werkzaamheden overeenkomstig artikel 84 van presidentieel besluit nr. 207/2010 waarnaar in deze informatie wordt verwezen.

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de activiteit waarnaar in dit nformatieblad wordt verwezen, binnen de grenzen van de handelingen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst zelf.

De gegevens zullen worden verwerkt met behulp van instrumenten die de veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen en kunnen niet alleen handmatig worden uitgevoerd, maar ook met behulp van geautomatiseerde instrumenten (informatica en telematica) die zijn ontworpen om de gegevens op te slaan, te beheren en door te geven. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die onder andere bepaalt dat de gegevens

 • rechtmatig en correct worden verwerkt
 • verzameld en geregistreerd worden voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;
 • nauwkeurig en, indien nodig, bijgewerkt zijn
 • relevant, volledig en niet buitensporig zijn in verhouding tot de formaliteiten van de verwerking.

De in de loop van de procedure verstrekte of verkregen persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de volgende partijen die functies uitoefenen die nauw verbonden zijn met of een instrument zijn voor onze werkzaamheden, functies die dus als fundamenteel moeten worden beschouwd voor de correcte uitvoering van de procedure zelf:

 • aan bedrijven die de certificering van werkzaamheden in het buitenland aanvragen
 • aan andere consulaten, in geval dat de aanvraag verkeerd geadresseerd is;
 • aan de centrale vestiging van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken die voor dit doel is aangewezen;
 • aan de Autoriteit voor het toezicht op overheidsopdrachten;
 • aan de belastingdienst, aan sociale zekerheids- en welzijnsinstanties indien nodig, aan de autoriteit voor openbare veiligheid, aan de betreffende beroepsorganisaties in geval van vermeende schending van de regels met betrekking tot deze procedure.

De gegevens worden echter niet verspreid.

Tot slot kent artikel 7 van het Wetboek Bescherming Persoonsgegevens burgers de uitoefening van specifieke rechten toe, en wel met name

de betrokkene kan van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem/haar bestaan en dat deze gegevens hem/haar in begrijpelijke vorm ter beschikking worden gesteld. De betrokkene kan ook vragen naar de oorsprong van de gegevens, evenals de logica en de doeleinden waarop de verwerking is gebaseerd; hij/zij kan vragen om verwijdering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, evenals de bijwerking, rectificatie of, als dit van belang is, de integratie van gegevens; hij kan zich tenslotte om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Elke weigering om te antwoorden op het moment dat de informatie wordt verzameld, leidt tot de objectieve onmogelijkheid om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met het verloop van de procedure.

De Gegevensverwerker is de Consulaire Kanselarij van de Ambassade van Italië in Den Haag. Meer informatie kan worden opgevraagd bij de verschillende afdelingen van de Consulaire Kanselarij.

AANWIJZINGEN VOOR BEDRIJVEN EN VERTROUWENSTECHNICI TER UITVOERING VAN ARTIKEL 84 VAN PRESIDENTIEEL BESLUIT NR. 207 VAN 5 OKTOBER 2010.

Bijlagen voor vertrouwenstechnici:

–           kennisgeving van de aanmaak van een lijst van vertrouwenstechnici van de Consulaire Kanselarij

–           aanvraagformulier voor plaatsing op de lijst van vertrouwenstechnici van de Consulaire Kanselarij en verklaring terzake van de voorwaarden voor onverenigbaarheid

–           aanvraagformulier voor verwijdering van de lijst van vertrouwenstechnici van de Consulaire Kanselarij

–           formulier voor het doorsturen van de CEL

–           verklaring van onverenigbaarheid die aan elk certificaat moet worden gehecht

–           vereenvoudigd model B

Bijlagen voor bedrijven

–           aanvraagformulier toesturen lijst vertrouwenstechnici